Gyengénlátó változat
magyar
angol

Általános Szerződési Feltételek

Az ANIPHARMA KFT kereskedelmi tevékenysége kapcsán érvényes

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK1. Érvényesség

(1) Ezen általános szerződési feltételek az ANIPHARMA KFT minden üzleti partnerére és vásárlójára a vásárlás idején hatályos megfogalmazás szerint érvényesek.

(2) Általános üzleti feltételeink minden általunk történt értékesítés során kizárólagosan érvényesek. Szerződési feltételeinkkel ellentétes, vagy eltérő vásárlói igényeket nem fogadunk el.

2. Megrendelés

(1) A megrendeléseket e-mailben, telefaxon, levélben formanyomtatványon lehet elküldeni. Az ügyfél címének ellenőrzése manuálisan történik, és adatvédelem alá esik. Az itt írtaktól eltérő módon leadott megrendelést csak akkor fogadja el az ANIPHARMA KFT, ha az e-mailben, telefaxon, levélben megerősítésre kerül. A megrendelések kapcsán egyebekben a 128/2009. évi FVM rendeletben írtak az irányadóak.

(2) Tartalmi hiányosságok miatt az ANIPHARMA KFT a beérkezett megrendelés pontosítását kérheti a megrendelőtől, illetve annak teljesítését elutasíthatja.

(3) A vevő köteles az ANIPHARMA KFT-nek leadott első megrendelésében a valóságnak megfelelő adatokat megadni. A magánszemély, vagy egyéni vállalkozó megrendelő köteles a személyi adatait (neve /leánykori neve/, anyja neve, születési helye, ideje, személyi száma, állandó lakcíme/tartózkodási helye) is, míg a társasági, vagy egyéb formában működő megrendelő a nyilvántartásban szereplő adatait (pontos név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, vezető tisztségviselő, a megrendelés, illetve az áru átvétele során eljáró személy neve, tisztsége) is a megrendeléssel egyidejűleg megadni.

3. A szerződés létrejötte

(1) Amennyiben a partner az ANIPHARMA KFT-nek megrendelést küld, azzal elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben írtakat.

(2) A beérkezett megrendelés teljesítését az ANIPHARMA KFT külön indokolás nélkül elutasíthatja, melyről a partnert értesíti. Vevő a megrendelését a teljesítésig visszavonhatja.

(3) Felek között a szerződés akkor jön létre, ha az ANIPHARMA KFT a megrendelést elfogadja. Amennyiben az ANIPHARMA KFT - egyeztetést követően - a megrendeléstől eltérő tartalmú visszaigazolást küld megrendelőnek, úgy a szerződés ezen tartalommal jön felek között létre.

(4) A megrendelt áru kiegyenlítése készpénzzel történik. Bármilyen volumenű megrendelés esetén az ANIPHARMA KFT fenntartja magának a jogot, hogy előrefizetést kérjen (díjbekérő útján). Ebben az esetben a megrendelés csak a díjbekérő kiegyenlítése után kerül teljesítésre. Ettől eltérni csak külön kereskedelmi megállapodás alapján lehet.

4. Szállítás

(1) Az ANIPHARMA KFT a vevő költségére kiszállítja, kiszállíttatja, illetve postai úton (futárküldő szolgálat) megküldi a megrendelt árukat a vevő által a megrendelőn megadott címre, vagy azt a vevő az ANIPHARMA KFT-től maga szállítja el. Az ANIPHARMA KFT részszállításra is jogosult. A szállítási költséget az ANIPHARMA KFT csak külön megállapodás alapján vállalja át.

A kiszállítás díja utánvételes vásárlás esetében bruttó 1349 Ft, de nettó 100 ezer forint érték felett csomagolási és szállítási költséget nem számítunk fel.

(2) A teljesítés napjának az a nap tekinthető, amikor az ANIPHARMA KFT az árut a vevő javára a raktárából kiadta, illetve a fuvarozónak átadta.

5. Tulajdonjog fenntartása

(1) A megrendelővel szemben fennálló bármely számlakövetelés teljes kiegyenlítéséig a számlában feltüntetett és kiszállított áru az ANIPHARMA KFT tulajdonában marad.

(2) A vevő nemfizetése esetén az ANIPHARMA KFT jogosult a szerződéstől elállni és a vevőtől a kiszállított áru visszaszállítását kérni, illetve arról maga vagy meghatalmazottja útján gondoskodni, melyet vevő tűrni köteles. Az áru kiadásának elmulasztása, vagy megakadályozásának büntetőjogi következményeit a vevő viselni köteles. Amennyiben az áru már nincs a vevő birtokában vagy a visszaszállítása bármely más okból nem megoldható, úgy vevő a ki nem fizetett áru ellenértéke kapcsán biztosíték adására köteles. Felek e körben a 6. pont (4) bekezdésben írtak szerint járnak el.

6. Árak, fizetés és esedékesség

(1) Egyedi megállapodás alapján történő fizetés határidejét a kiállított számla tartalmazza. Átutalásos számla késedelmes fizetése esetén az ANIPHARMA KFT-nek jogában áll a fizetési módot haladéktalanul megváltoztatni, a partnert készpénzfizetési módra állítani, vagy előrefizetést kérni, illetve a további szállítást felfüggeszteni. Ezt meghaladóan az ANIPHARMA KFT-nek jogában áll egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség vállalását megkövetelni, vagy választása szerint a szerződéstől elállni.

(2) A vételár és a fellépő egyéb költségek (szállítási-, postaköltség, stb.) a számlán szereplő fizetési határidőben válnak esedékessé.

(3) Amennyiben a vevő a fizetéssel késedelembe esik, az ANIPHARMA KFT jogosult késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét felszámolni kivéve, ha a vevővel kötött írásbeli megállapodás másként rendelkezik. A késedelmi kamat mértékét vevő ismeri és elfogadja. Az ANIPHARMA KFT jogosult a késedelmi kamattartozást a tőketartozás részévé tenni. Az ANIPHARMA KFT a vevő késedelmes teljesítéséből eredő - késedelmi kamatfizetéssel nem fedezett - további kárainak megtérítésére vonatkozó igényét fenntartja.

(4) Az ANIPHARMA KFT jogosult a vevőtől a vételár teljesítése kapcsán biztosíték adását kérni. A biztosítéknak olyan értékűnek kell lennie, hogy vevő nem teljesítése esetén abból az ANIPHARMA KFT kielégítést nyerhessen. Biztosítékként felajánlott vagyontárgy biztosítéki értékét és biztosítékként való elfogadhatóságát az ANIPHARMA KFT határozza meg.

(5) A vevő csak akkor jogosult beszámításra, amennyiben és amilyen mértékben ellenigényét jogszerűen megállapítják, az kétségbe nem vonható, és az ANIPHARMA KFT azt el is ismeri.

(6) Az ANIPHARMA KFT fenntartja a jogot a vételár módosítására. Vevő az ANIPHARMA KFT árváltoztatási jogát tudomásul veszi.

(7) Az adott jogügylet kapcsán kötött szerződés megszűnése a kapcsolódó szerződések megszűnését is jelenti. A szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a követelések lejárttá válnak és elszámolásnak van helye. A felek kötelesek fennálló tartozásukat az elszámolás napját követő 8 napon belül egymás felé kiegyenlíteni.

7. Rendelés lemondása, elállási jog 

Rendelés lemondása, elállás gyakorlása írásban történő nyilatkozat alapján tehető. 

A félreértések elkerülése végett tájékoztatjuk Önöket, hogy állatgyógyszert és vakcinát a hatályos járványügyi előírások értelmében nem áll módunkban visszavenni!  

A megrendelt áru kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül, indoklás nélkül vásárlóinknak joguk van elállni vásárlási szándékuktól, melyet írásban kell jelezniük ügyfélszolgálatunk felé. Ebben az esetben a www.anipharma .hu webáruház a kifizetett áru vételárát a termék visszaérkezésétől számított harminc napon belül visszatéríti a vásárlónak. Terméket csak bontatlanul, sértetlen, eredeti csomagolásban áll módunkban visszavenni! A csomagot saját költségén kell visszaküldenie az 5602 Békéscsaba, Berényi út 105. címre. Utánvéttel visszaküldött csomagokat nem veszünk át. 

Az ANIPHARMA KFT ( a www.anipharma.hu webáruház üzemeltetője ) követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő  kárának megtérítését. A szállítás során hűtést igénylő termékeket nem áll módunkban visszavenni!

 Az állatgyógyászati termékek visszavételének tiltására az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 128/2009. ( X.6. ) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről.

 33/2010. ( IV.7. ) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. ( X.6. ) FVM rendelet módosításáról.

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint  a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény.

8. Minőség, mennyiség, kifogás

(1) Az ANIPHARMA KFT szavatosságot vállal azért, hogy az áru a forgalomba hozatali engedélyben írtaknak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel. Vevő köteles az áru hibájáról az ANIPHARMA KFT-t haladéktalanul értesíteni.

(2) Az áru mennyiségi átvétele az árukísérő bizonylatalapján az áru átvételével egyidejűleg történik, melyet vevő aláírásával igazol. Esetleges mennyiségi vagy minőségi kifogását a vevő az áru átvételét követően haladéktalanul, maximum 1 munkanapon belül írásban teheti meg.

(3) A beérkezett mennyiségi és/vagy minőségi kifogást az ANIPHARMA KFT haladéktalanul köteles megvizsgálni és annak alapossága esetén a hibát saját költségén kijavítani. Elkésett és alaptalan kifogás nyomán felmerült költségeket a vevő viseli. Felek minőségi és/vagy mennyiségi kifogás esetén az 128/2009. évi FVM rendelet 8. számú mellékletének 22. pontjában foglaltak figyelembe vételével járnak el.

(4) A visszaküldés költségei a vevőt terhelik, kivéve abban az esetben, ha a leszállított áru vagy szolgáltatás nem azonos a megrendeltekkel.

(5) Az ANIPHARMA KFT jogosult az árut visszahívni. Visszahívás esetén az ANIPHARMA KFT a vevő által addig már kiegyenlített árat fizeti vissza a vevőnek vagy vevő választása szerint másik áruval pótolja azt.

(6) Amennyiben a vevő a vételárat már kiegyenlítette, az ANIPHARMA KFT jogosult az értékvesztést a visszafizetendő összegből levonni. Vevő tudomásul veszi, hogy az értékvesztés megegyezhet a megállapított vételárral.

9. Szerződésszegés következményei:

(1). Az ANIPHARMA KFT jogosult az adásvételi jogügylet kapcsán kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a vevő az ott rögzített kötelezettségeit megszegi, illetve egyéb körülmények fennállnak, így különösen:

a) 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és az ANIPHARMA KFT felszólítása alapján a felszólító levélben megjelölt fizetési határidőben sem teljesít.

b) az ANIPHARMA KFT megítélése szerint az adásvételi jogügyletet biztosító fedezet értéke csökken, vagy érvényesíthetőségének lehetősége veszélybe kerül és a vevő ilyen tartalmú felszólítás ellenére sem biztosít más, megfelelő biztosítékot.

c) a vevő ellen felszámolási-, illetve csődeljárás indul, vagy végelszámolási eljárást kezdeményez.

d) az ANIPHARMA KFT tudomására jut, hogy vevő harmadik személyekkel szembeni fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a vagyonára vezetett végrehajtás sikertelen marad.

e) vevő a szerződéskötéskor nem helytálló vagy hiányos információt szolgáltatott.

f)a vevő gazdálkodási körülményeiben olyan változás állt be, amely az ANIPHARMA KFT megítélése szerint veszélyezteti a fizetési kötelezettségek teljesítését.

(2) Amennyiben vevő a neki küldött fizetési felszólítás ellenére sem teljesít, úgy az ANIPHARMA KFT vele szemben magánszemély esetén fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, vagy választása szerint keresetet terjeszt elő, míg gazdálkodó szervezet esetén ellene felszámolási eljárást kezdeményez. Vevő ezen esetek kapcsán kijelenti, hogy az ANIPHARMA KFT kérelmét nem vitatja, azt ellentmondással, vagy más módon meg nem támadja, s minden szükséges nyilat

kozatot megtesz annak érdekében, hogy az ANIPHARMA KFT-vel szemben fennálló tartozása elismerést és kielégítést nyerhessen.

(3) Amennyiben a vevő több számla kapcsán van késedelemben, illetve több jogcímen is tartozik, úgy az ANIPHARMA KFT-nek jogában áll egyoldalúan meghatározni, hogy a vevő teljesítését a fennálló tartozások közül melyikre számolja el. Az ANIPHARMA KFT az elszámolás kapcsán hozott döntéséről a vevőt értesíti.

(4) Vevővel szemben a késedelmes teljesítés kapcsán keletkezett valamennyi költséget (postaköltség, ügyvédi költség, stb.) érvényesíti az ANIPHARMA KFT

(5) Ha a vevő a főtartozáson felül kamattal és költséggel is tartozik, és az általa fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, az ANIPHARMA KFT a befizetést elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra számolja el. A vevő ettől eltérő rendelkezése hatálytalan.

(6) Vevőnek az ANIPHARMA KFT-vel szemben az áruvásárláson kívül is bármely jogcímen fennálló tartozása (tőke, ügyleti kamat, késedelmi kamat, egyéb a szerződés szerint a vevő által fizetendő díj) késedelmes teljesítése esetén az ANIPHARMA KFT jogosult a 6. (3) pontban írtak szerint eljárni.

10. Adatvédelem

A vevő jelen szerződés kapcsán hozzájárulását adja, hogy a szerződésben szereplő adatait az ANIPHARMA KFT nyilvántartásában tárolja és feldolgozza, marketing- és reklámcélra felhasználhassa, továbbá hirdetési- és reklámlehetőségekkel kapcsolatban megkeresse, illetve a tartozás behajtása során az adatait a jogi képviselőjének, illetve egyéb megbízottnak átadja.

10. Felelősség

Az ANIPHARMA KFT korlátlanul felel a szándékos vagy a durva gondatlanságból okozott károkért, melyek a hiányosságok rosszhiszemű elhallgatásából erednek. Egyéb károkért kizárólag abban az esetben felelős az eladó, amennyiben megszeg egy olyan kötelességet, melynek betartása a szerződés céljának eléréséhez különös jelentőséggel bír, és amennyiben a károk a termék szerződéses felhasználása következtében tipikusak és előre láthatóak. Ilyen esetben a felelősség az adott termékért fizetett vételár összegét nem haladhatja meg. Minden további felelősség kizárt, különösen olyan károk esetében, melyek nem magán az árun keletkeztek, továbbá elmaradt haszonért vagy a vevő egyéb bevételi kieséseiért.

11. Záró rendelkezések

(1) Felek között létrejött szerződésben, illetve jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az állatgyógyászati termékekről szóló hatályos jogszabály (jelenleg a 128/2009 FVM rendelet), valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok érvényesek.

(2) A felek kötelesek a másik fél részére már bejelentett adataikban bekövetkezett változást - így a postacímük, email címük megváltozását - haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából származó következmények a mulasztó felet terhelik.

(3) A felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat az általuk megadott postacímre küldött tértivevényes küldemény esetén az átvétel napján, ajánlott küldemény esetén feladásától számított 5. (ötödik) naptári napon - ellenkező bizonyításig - megérkezettnek fogadják el.

(4) A felek megállapodnak abban, hogy a vitás ügyeik elintézésére a Békéscsabai Városi Bíróság - értékhatártól függően pedig a Békés Megyei Bíróság - kizárólagos illetékességét kötik ki.

(5) Amennyiben jelen általános szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna (részleges érvénytelenség), az a szerződés további részeinek érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezést a felek haladéktalanul a megvalósítani kívánt cél eléréséhez szükséges érvényes rendelkezéssel pótolják.

(6) Az ANIPHARMA KFT fenntartja a jogot, hogy az üzletpolitikájának megfelelően egyes ügyletek esetében - saját döntése alapján - jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő, egyedi elbírálást alkalmazzon, egyebekben felek jelen Általános Szerződési Feltételekben írtaktól érvényesen nem térhetnek el. Az ANIPHARMA KFT továbbá fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat a jogszabályok és hatósági rendelkezések, vagy az adott értékesítésre, illetve szerződő partnerre vonatkozó kockázat változását felismerve, ahhoz, valamint saját üzletpolitikájához igazodva egyoldalúan módosítsa. A módosulásról a hatályba lépése előtt 15 nappal köteles az ANIPHARMA KFT a szerződő partnert honlapján értesíteni. Az ÁSZF módosítása a hatályba lépésétől kezdve vonatkozik valamennyi fennálló jogügyletre.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben írt rendelkezések 2012. január 1. napjától hatályosak.

 

Az "Általános szerződési feltételek" letölthető PDF-formátumban

Vissza
Szöveges információ
Árucikk
Részletes kereső
Bejelentkezés
Kosár tartalma
Az ön kosara üres
Impresszum ÁSZF Felhasználási feltételek Adatvédelmi nyilatkozat Logisztika Ügyfélszolgálat Bankkártyás fizetés
Copyright © 2012