Gyengénlátó változat
magyar
angol

Állategészségügyi szolgáltatás haszonállattartók részére

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja
1. § A támogatás célja az állatállományokat veszélyeztető egyes állatbetegségek felszámolása, figyelemmel kísérése, valamint egyes zoonózisok megelőzése.

Fogalommeghatározás
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás: az 1. számú mellékletben felsorolt betegségek, zoonózisok megelőzésére, felderítésére és leküzdésére irányuló állatorvosi vizsgálat, immunizálás, gyógykezelés, mintavételezés és a diagnosztikai vizsgálat e rendeletben meghatározott feltételekkel történő nyújtása;
b) állattartó: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős.

A támogatás jellege, mértéke
3. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006.12.16. 3. o.) (a továbbiakban: 1857/2006/EK rendelet) 10. cikke szerinti támogatásnak minősül.
(2) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatban foglaltak szerinti, valamint a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal állatbetegségeket felsoroló jegyzékében szereplő állatbetegségekkel kapcsolatos elfogadott hazai állat-egészségügyi programok alapján kötelezően végrehajtandó, az állat-egészségügyi hatóság által elrendelt, továbbá az állatállományok állat-egészségügyi programjában szereplő, intézkedések, monitoring vizsgálatok, tesztek és más szűrési intézkedések, gyógykezelések, immunizálások, illetve az ezen tevékenységek elvégzéséhez szükséges állat-egészségügyi szolgáltatások költségeihez. A támogatható állatfajok, betegségek és szolgáltatások körét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított számla nettó (áfát nem tartalmazó) értékének 100 százalékáig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerinti fajlagos összegig terjedhet.

Az intézkedésben részt vevők köre
4. § (1) Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: kedvezményezett) vehet igénybe, aki/amely
a) megfelel az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK Bizottság rendeletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának,
b) rendelkezik a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH) e rendelet szerinti támogatott intézkedésekben való részvételhez szükséges jóváhagyásával.
(2) Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás nyújtásának eljárásrendjében részvételre az az állat-egészségügyi szolgáltatást végző természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: engedélyes) jogosult, aki külön jogszabály alapján rendelkezik az illetékes állat-egészségügyi hatóság és/vagy a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, laboratóriumok esetében akkreditációval vagy jogszabályi felhatalmazással, valamint nyilatkozik a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szakmai, eljárásrendi és tájékoztatási kötelezettségek vállalásáról.
(3) A támogatás igénylésére jogosult az az ügyfél-regisztrációs számmal rendelkező, az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény szerint a sertés, illetve baromfi termékpályán elismert terméktanács (a továbbiakban: szolgáltató), amely az e rendelet szerinti támogatott állat-egészségügyi szolgáltatási tevékenységet a (2) bekezdés szerinti engedélyes közreműködésével látja el.
(4) A vizsgálathoz szükséges minták vételére kizárólag az e tevékenységre külön jogszabály alapján engedéllyel rendelkező állatorvost, illetve engedélyest lehet igénybe venni.

A támogatott szolgáltatás igénybevétele
5. § (1) A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jóváhagyási kérelmet ugyanazon állományra és betegségekre vonatkozóan az állattartónak évente egy alkalommal a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon, postai úton az MgSzH-hoz kell benyújtania. Év közbeni állomány változás esetén új kérelem nyújtható be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jóváhagyásra az az állattartó jogosult, aki/amely:
a) rendelkezik működési engedéllyel, vagy a telephely szerint illetékes állat-egészségügyi hatóság szakhatósági hozzájárulásával és/vagy nyilvántartásba vételi igazolásával;
b) tevékenysége során teljesíti a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által előírt feltételeket, és a jóváhagyási kérelemhez mellékeli a hatósági állatorvos erről szóló igazolását; továbbá
c) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy
ca) valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,
cb) mentesítési programok esetében nem tér el az állatállományára az állat-egészségügyi hatóság által jóváhagyott mentesítési programtól,
cc) az állat-egészségügyi szolgáltatást arra engedéllyel és/vagy akkreditációval, valamint ügyfél-regisztrációs számmal rendelkező személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végezteti el,
cd) nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
ce) nincs lejárt köztartozása,
cf) állat-egészségügyi szaktanácsadási tevékenység igénybevétele esetén az állatállomány állat-egészségügyi ellátására szerződéssel rendelkezik.
(3) Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre, vagy javításra szorul, az MgSzH a kérelmezőt a hiányok megjelölése mellett tizenöt napos határidő tűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel.
(4) A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultságról az MgSzH döntést hoz. A jogosultságról szóló döntés birtokában rendelhető meg a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás az engedélyestől. A jóváhagyás a kedvezményezettet csak az adott naptári évben jogosítja fel a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére.
(5) Az engedélyes a kedvezményezett részére az elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amely tételesen tartalmazza az állat-egészségügyi szolgáltatás megnevezését, ellenértékét, valamint a szolgáltatás ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja meg az adott támogatási jogcímhez az 1. számú mellékletben meghatározott maximális összeget. A nem laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatról kiállított számlákon szerepelnie kell a kedvezményezett ügyfél-regisztrációs számának és nyilatkozatának, mellyel igazolja a szolgáltatás teljesítését.
(6) A kedvezményezett az engedélyesnek a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási keret kimerülése esetén a kedvezményezett köteles a számla teljes összegét kifizetni.

Támogatási kérelem, kifizetés
6. § (1) Az engedélyes az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokról a tárgyhónapban kiállított számlák másolatát a 3. számú melléklet szerinti összesítőhöz csatolva a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig postai úton két példányban megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes MgSzH-hoz.
(2) Az MgSzH támogatási összegként a számla szerinti, de legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott elszámolható szolgáltatási értékeket veszi figyelembe.
(3) Az MgSzH az összesítő, valamint a számlák alapján megállapítja a támogatási összeg jogosultságát és nagyságát, és azt az engedélyes összesítőjén igazolja.
(4) Az MgSzH az igazolással ellátott összesítőket azok mellékleteivel a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig megküldi a szolgáltató részére. A baromfifélékre vonatkozó támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó összesítőket és számlákat a Baromfi Terméktanácshoz, az egyéb állatfajokra vonatkozó összesítőket és számlákat a Vágóállat és Hús Terméktanácshoz kell megküldeni.
(5) Az MgSzH által igazolt összesítők alapján a szolgáltató 15 napon belül a 4. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet megküldi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi szervéhez (a továbbiakban: MVH), melyhez csatolja az MgSzH által jóváhagyott 3. számú melléklet szerinti összesítőket.
(6) Az MVH határozatot hoz a támogatás összegéről és azt kedvezményezettenkénti részletezésben megküldi a szolgáltatónak.
(7) A szolgáltató az MVH határozata alapján az elvégzett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő összeget folyósítja az engedélyes részére.
(8) Amennyiben az MVH megállapítja, hogy a kedvezményezett a támogatásra nem vagy az összesítőben feltüntetettnél kisebb összegben jogosult, erről határozatban értesíti a kedvezményezettet azzal, hogy a különbözetet a 7. § (1) bekezdés szerinti számlára fizesse be.
(9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, úgy a kedvezményezett az MVH határozata alapján az állat-egészségügyi szolgáltatásról kiállított számla támogatástartalmának összegét köteles a 7. § (1) bekezdése szerinti számlára befizetni.
(10) Amennyiben a kedvezményezett a (8) és (9) bekezdések alapján meghozott határozatban megadott fizetési határidőn belül nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy az összeg jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.
(11) Az MVH évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év március 15-éig összesítő értesítést küld a kedvezményezett részére a tárgyévben igénybe vett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról és annak támogatástartalmáról.
(12) A kifizetett támogatásról az MVH havonta tájékoztatást küld a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

Támogatás forrása
7. § (1) A támogatás forrása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) Folyó kiadások és jövedelem-támogatások előirányzat felhasználási keretszámla, számlaszáma 10032000-01220191-51200002.
(2) Az (1) bekezdés szerinti számláról az FVM-mel kötött megállapodás alapján a szolgáltatónak támogatási előleg adható. A szolgáltató részére további támogatási összeg az előleggel történő elszámolást követően folyósítható.
(3) A forrás kimerülése esetén a miniszter a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 78. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Tájékoztatások
8. § Az 1857/2006/EK rendelet 20. cikk (2) bekezdése szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

Záró rendelkezés
9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelet hatályát veszti.
(3) Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelet szerint a 2007. évre a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénylésére jogosító igazolások alapján 2008. január 31-ig vehető igénybe a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás.
(4) A (2) bekezdés a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
10. § E rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/200l/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.
Vissza
Szöveges információ
Árucikk
Részletes kereső
Bejelentkezés
Kosár tartalma
Az ön kosara üres
Impresszum ÁSZF Felhasználási feltételek Adatvédelmi nyilatkozat Logisztika Ügyfélszolgálat Bankkártyás fizetés
Copyright © 2012